Search Results - levering en levertermijn

Levering en Levertermijn

Levering en levertermijn
Voor een levering aan huis verbindt LBG engineering bv er zich toe om de bestelling zo snel mogelijk uit te leveren.
Voor de snelle levering van de bestelling doet LBG engineering beroep op eigen diensten en betrouwbare externe partijen.
Het inschakelen van externe partijen kan een invloed hebben op de levering.
Indien de bestelling niet of laattijdig geleverd wordt, kan de Koper contact opnemen met de Verkoper.
Doordat dit proces meerdere dagen in beslag kan nemen, kan in tussentijd niet overgegaan worden tot terugbetaling of een nieuwe verzending.

LBG engineering bv streeft conform de Wet Kopen op Afstand, dat levering niet langer duurt dan 30 dagen tenzij anders overeengekomen met de Koper.
Indien de levering toch langer zou duren dan 30 dagen, dan kan de Koper de koop ontbinden en zijn geld gerestitueerd krijgen.

Leveringen aan huis vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Koper.

Indien de levering in gedeelten geschiedt (bijvoorbeeld wanneer slechts een aantal maar niet alle bestelde producten in voorraad zijn), dan heeft LBG engineering bv het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.

Wanneer de Koper de goederen in ontvangst neemt, dient hij deze onmiddellijk grondig te inspecteren en na te gaan of deze correct zijn en aan de kwaliteitseisen voldoen.
Indien zich een fout in de levering heeft voorgedaan of het goed beschadigd is geleverd, dient de Koper LBG engineering bv hiervan op de hoogte te brengen binnen een termijn van 2 werkdagen.

Overmacht
In geval van overmacht is LBG engineering bv niet gehouden zijn verplichtingen jegens de andere partij na te komen. LBG engineering bv is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

Levertermijnen tijdens de coronamaatregelen

UPDATE : 15/07/2020

Leveringen LBGE LATTREZ tijdens de coronavirus periode

Veel klanten hebben vragen over de levertermijn van hun bestelde ‘niet stock’ artikelen zoals bv douchecabines, douchebakken, badmeubels, enz

Hieronder vindt u een overzicht van de verwachte levertermijnen per fabrikant (alfabetisch gerangschikt) :

Alke :
Gemiddelde levertermijn is normaal 4 à 5 weken.
Productie lag 2 maanden stil tussen de eerste golf van corona.
Best rekening houden met een extra vertraging van 2 weken bovenop de gemiddelde levertermijn.

Detremmerie :
Gemiddelde levertermijn is normaal 4 à 5 weken.

Henrad :
Niet stock artikelen hebben een gemiddelde levertermijn van 4 à 5 weken.

Kinedo :
Niet stock artikelen hebben een gemiddelde levertermijn van 3 weken vanaf de dag dat betaling van het voorschot is ontvangen.

Novellini :
Niet stock artikelen hebben een gemiddelde levertermijn van 4 à 5 weken vanaf de dag dat betaling van het voorschot is ontvangen.

Paffoni :
Niet stock artikelen hebben een gemiddelde levertermijn van 3 weken vanaf de dag dat betaling van het voorschot is ontvangen.

Superia :
Niet stock artikelen hebben een gemiddelde levertermijn van 4 weken

Vasco :
Niet stock artikelen hebben een gemiddelde levertermijn van 4 weken vanaf de dag dat betaling van het voorschot is ontvangen.

Dit overzicht is enkel ter info en niet bindend.

Verkoopsvoorwaarden

Alle handelsbetrekkingen met de firma LBG engineering bvba zijn, behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk afwijking beding, onderworpen aan de toepassing van deze algemene verkoopsvoorwaarden.

Alle facturen zijn betaalbaar netto, contant en stipt op de vervaldag. Bij niet-betaling op de vervaldag wordt het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 12 % van de hoofdsom. Daarenboven loopt het aldus bepaalde onbetaalde bedrag een nalatigheidsrente tegen de wettelijke rentevoet naar Belgisch recht, verhoogd met drie punten, van rechtswege en zonder ingebrekestelling vanaf het tijdstip van de wanbetaling.

De Belgische wet is van uitsluitende toepassing op onze handelsrelaties en algemene verkoopsvoorwaarden. Voor alle betwistingen zijn uitsluitend de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent bevoegd.

Tekeningen en plannenleveringstermijnen : elke klant is verantwoordelijk voor de door hem opgegeven tekeningen, schetsen en afmetingen. Wij hebben geen enkele verplichting om deze gegevens te controleren noch om op hun functionaliteit noch op de geschiktheid voor het gebruik waarvoor de opdrachtgever ze heeft bestemd, zelfs al is deze bestemming ons bekend.

Leveringstermijnen – In geen geval kan LBG engineering bvba verantwoordelijk worden gehouden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade geleden door de klant ten gevolge van niet-levering, hetzij vertraagde levering, en zonder enige vergoeding een bestelling te annuleren wanneer deze niet, of slechts gedeeltelijk kan uitgevoerd worden door omstandigheden vreemd aan onze firma of wanneer de financiële toestand van de koper niet meer dezelfde garanties biedt als bij bestelling.

LBG engineering bvba is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van de opgemaakte offertes, ook kan LBG engineering bvba op geen enkele wijze voor geleden schadeverlies, zakelijk verlies of andere bijzondere of indirecte schade, die door de opgemaakte offertes ontstaan zijn, aansprakelijk worden gesteld.

De betaling van één factuur veronderstelt niet de vereffening van de vorige onbetaalde facturen. Elke betaling door de klant zal verrekkend worden op de oudste openstaande factuur.
De geleverde goederen blijven uitsluitende eigendom en onvervreemdbaar bezit van de verkoper tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen.

Retourneren (voor aankopen via de website)
Conform art. VI.45 §1, 8° W.E.R. worden bij deze de voorwaarden, de termijn en de modaliteiten voor de uitoefening van het recht van herroeping uit artikel VI.49, § 1 W.E.R. weergegeven.
De Koper beschikt over een termijn van 14 dagen om de overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen te herroepen, en zonder andere kosten te moeten dragen dan die welke in artikel VI.50, § 2, en artikel VI.51 W.E.R. zijn vermeld.

De termijn van 14 dagen verstrijkt na de dag waarop de Koper de goederen fysiek in bezit neemt of:

a) indien de Koper in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd, de dag waarop de Koper het laatste goed fysiek in bezit neemt;

b) indien de levering van een goed bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen, de dag waarop de Koper de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit neemt;

c) voor overeenkomsten betreffende regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode, de dag waarop de Koper het eerste goed fysiek in bezit neemt.

Voor het verstrijken van de herroepingstermijn stelt de Koper LBG engineering bv op de hoogte van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Daartoe kan de Koper :

gebruikmaken van het modelformulier voor retours, opgenomen onder deze link : Retourdocument. Het modelformulier mag gestuurd worden naar info@lbge.be of per post naar LBG engineering bv, Tav klantendienst, Admiraaldreef 10, 9040 Sint-Amandsberg.

een andere ondubbelzinnige verklaring afgeven waarin hij verklaart de overeenkomst te herroepen.

LBG engineering bv zal op basis van het ingevulde retourdocument de verzendinstructies doorgeven aan de Koper. Onverwijld en in elk geval binnen 14 dagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan LBG engineering bv heeft meegedeeld, zendt de Koper de goederen terug.

De Koper is aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
In het geval het geretourneerde artikel zich niet in deze staat bevindt, kan LBG engineering bv hiervoor een schadevergoeding eisen, recht evenredig met de minderwaarde aan het goed.
Overeenkomstig artikel VI.53 W.E.R. kan de Koper geen herroepingsrecht uitoefenen voor overeenkomsten betreffende de levering van goederen die volgens de specificaties van de Koper zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.
In overeenstemming met artikel VI.51 W.E.R. zijn de verzendkosten van de retourzending ten laste van de Koper.
Het herroepingsrecht is niet van toepassing op zakelijke klanten.

LBG engineering bv vergoedt alle van de Koper ontvangen betalingen, met uitzondering van de hoger vermelde kosten, binnen 14 dagen na de dag waarop ze wordt geïnformeerd van de beslissing van de consument om de overeenkomst te herroepen en bij tijdig retour.
De terugbetaling verloopt kosteloos en via hetzelfde betaalmiddel als hetgeen tijdens de oorspronkelijke transactie gebruikt is, tenzij anders overeengekomen.

Levering, levertermijn en overmacht (voor aankopen via de website)
Voor een levering aan huis verbindt LBG engineering bv er zich toe om de bestelling zo snel mogelijk uit te leveren.
Voor de snelle levering van de bestelling doet LBG engineering beroep op eigen diensten en betrouwbare externe partijen.
Het inschakelen van externe partijen kan een invloed hebben op de levering.
Indien de bestelling niet of laattijdig geleverd wordt, kan de Koper contact opnemen met de Verkoper.
Doordat dit proces meerdere dagen in beslag kan nemen, kan in tussentijd niet overgegaan worden tot terugbetaling of een nieuwe verzending.

LBG engineering bv streeft conform de Wet Kopen op Afstand, dat levering niet langer duurt dan 30 dagen tenzij anders overeengekomen met de Koper.
Indien de levering toch langer zou duren dan 30 dagen, dan kan de Koper de koop ontbinden en zijn geld gerestitueerd krijgen.

Leveringen aan huis vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Koper.

Indien de levering in gedeelten geschiedt (bijvoorbeeld wanneer slechts een aantal maar niet alle bestelde producten in voorraad zijn), dan heeft LBG engineering bv het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.

Wanneer de Koper de goederen in ontvangst neemt, dient hij deze onmiddellijk grondig te inspecteren en na te gaan of deze correct zijn en aan de kwaliteitseisen voldoen.
Indien zich een fout in de levering heeft voorgedaan of het goed beschadigd is geleverd, dient de Koper LBG engineering bv hiervan op de hoogte te brengen binnen een termijn van 2 werkdagen.

In geval van overmacht is LBG engineering bv niet gehouden zijn verplichtingen jegens de andere partij na te komen. LBG engineering bv is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

Verkoopsvoorwaarden

Winkelmand

Opmerking in verband met wisselstukken :
We zijn één van de weinige websites die ook een groot gamma aan wisselstukken aanbieden.
Hou er rekening mee dat niet alle wisselstukken op voorraad zijn.
Indien op voorraad bij de fabrikant zitten we met een levertermijn van enkele dagen.
Als de fabrikant zelf geen voorraad heeft dat kan de levertermijn tot enkele weken oplopen.
We vragen dan ook voor dringende levering van wisselstukken ons telefonisch te contacteren voor de levertermijn.
Zo weet u op welke termijn u de wisselstukken zal ontvangen.
U beslist dan zelf of u bestelling plaatst of niet.
Bestelde wisselstukken kunnen niet geannuleerd of teruggenomen worden.

BTW nummer opgeven :
Indien u een BTW nummer heeft, kan dit ingegeven worden in het veld ‘Bestelnotities’ op de volgende pagina.

Transportkost buitenland :
Zie volgende link Transportkost buitenland

Levertermijn
Zie volgende link Levering en levertermijn

Je winkelmand is momenteel leeg.

Terug naar winkel

TIP :
Na het aanklikken van ‘Bereken verzending’ kunt u de berekende transportkost zien als u bij verzending de optie ‘verzending’ aanklikt.
Indien u een BTW nummer heeft, kan dit ingegeven worden in het veld ‘Bestelnotities’ op de volgende pagina.

Checkout

Opmerking in verband met wisselstukken :
We zijn één van de weinige websites die ook een groot gamma aan wisselstukken aanbieden.
Hou er rekening mee dat niet alle wisselstukken op voorraad zijn.
Indien op voorraad bij de fabrikant zitten we met een levertermijn van enkele dagen.
Als de fabrikant zelf geen voorraad heeft dat kan de levertermijn tot enkele weken oplopen.
We vragen dan ook voor dringende levering van wisselstukken ons telefonisch te contacteren voor de levertermijn.
Zo weet u op welke termijn u de wisselstukken zal ontvangen.
U beslist dan zelf of u bestelling plaatst of niet.
Bestelde wisselstukken kunnen niet geannuleerd of teruggenomen worden.

BTW nummer opgeven :
Indien u een BTW nummer heeft, kan dit ingegeven worden in het veld ‘Bestelnotities’.

Transportkost buitenland :
Zie volgende link Transportkost buitenland

Levertermijn
Zie volgende link Levering en levertermijn

TIP :
Indien u een BTW nummer heeft, kan dit ingegeven worden in het veld ‘Bestelnotities’.